wxXmlAttribute

Methods


wxXmlAttribute


GetName


GetNext


GetValue


SetName


SetNext


SetValue