wxGBSpan

Methods


wxGBSpan


GetColspan


GetRowspan


SetColspan


SetRowspan